(NC) شستی قرمز بسته

  • ۰

(NC) شستی قرمز بسته

گروه :شستی اعلام حریق
عنوان : (NC) شستی قرمز بسته
مارک :آریاک
مدل :ACP-NC
شرح :
شستی های آریاک در سه مدل مدار بسته(NC ) ، مدارباز (NO ) و چراغدار پالسی تولید میشوند .

شستی های اعلام خطر مدار بسته(NC ) عموماً در سیستمهای اعلام حریق قدیمی و یا دزدگیرها مورد استفاده قرار میگیرند .

اصول کار:

  ACP-NC: با شکسته شدن شیشه ، مدار باز شده و مسیر جریان قطع می شود . بدین ترتیب سیستم مرکزی تحریک شده و هشدار میدهد .


Leave a Reply